Вие се намирате тук

Начало Новини Р Е Ш Е Н И Я ОТ СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.03.2012г.

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 213  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие

Р Е Ш Е Н И Я ОТ СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.03.2012г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.03.2012г.

 

По т.1. от дневния ред: „Полагане на клетва от встъпващия общински съветник Ася Атанасова Пеева и попълване състава на постоянните комисии” общинският съветник АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА положи клетва. Прие се следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 82/29.03.2012г.

Общински съвет – Поморие избира г-жа Ася Атанасова Пеева за член на постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика и член на постоянната комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци.

 

Па т.2. от дневния ред: „Годишен отчетен доклад за дейността на обществения посредник на Община Поморие за 2011г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 83/29.03.2012г.

На основание чл.25, ал..3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник в Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема отчета на обществения посредник в Община Поморие за 2011г.

 

По т.3. от дневния ред: „Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отчет за 2011г. на ОП „Социално обслужване” гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 84/29.03.2012г.

1.На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет – Поморие приема отчета на бюджета на ОП „Социално обслужване” гр.Поморие за 2011г.

2.Икономията от средства в размер на 33 546лв. да се прехвърлят като преходен остатък за 2012г., по същите дейности за социални услуги:

ЦОП гр.Поморие – 27 758лв.

ПЖДЛ с.Бата – 5 788лв.

 

По т.4. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно обезщетяване на собственици на национализирани солодобивни предприятия в ПИ 57491.504.51 гр.Поморие /наследници на Ксантула Янева/ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 85/29.03.2012г.

В изпълнение на Решение № 161/23.02.2007г. на ПРС, Общински съвет – Поморие в качеството си на собственик на ПИ 57491.504.51 по кадастралната карта на гр.Поморие /по предходен план УПИ І, кв.192 па плана на гр.ПомориеІ, целият на площ от 237кв.м., при граници подробно описани в АОС № 5224 от 01.03.2012г. дава съгласие да бъдат обезщетени с описания имот Марина Костадинова Янева, Цвета Георгиева Петкова, Катя Георгиева Янева-Борисова, Васил Янков Янев и Аспасия Василева Краева, наследници на Ксантула Василева Янева. Данъчната оценка на имота е 5332.50лв.

 

По т.5. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно обезщетяване на собственици на национализирани солодобивни предприятия в ПИ 57491.504.129 гр.Поморие на Щерион Левчев и Цветка Асенова” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 86/29.03.2012г.

В изпълнение на Решение № 106/04.12.2009г. на ПРС, Общински съвет – Поморие в качеството си на собственик на ПИ 57491.504.129 по кадастралната карта на гр.Поморие /по предходен план УПИ І, кв.192 па плана на гр.ПомориеІ, целият на площ от 271кв.м., при граници подробно описани в АОС № 5223 от 01.03.2012г. дава съгласие да бъдат обезщетени с описания имот Щерион Левчев Попов и Цветка Левчева Асенова, наследници на Олимпия Щерионова Гяурова. Данъчната оценка на имота е 6097.50лв.

 

По т.6. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-ЧОС за ликвидиране на съсобственост в ПИ 57491.21.104 гр.Поморие на Йовчо Узунов” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 87/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, с оглед ликвидиране на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 57491.21.104 по кадастралната карта на гр.Поморие и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продадат 368/818 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 57491.21.104 по кадастралната карта на гр.Поморие, целият от 818кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 5087/08.07.2011г. на съсобственика Йовчо Георгиев Узунов при цена 50лв./кв.м. /без ДДС/.

 

По т.7. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-ЧОС в ПИ 57491.503.61 гр.Поморие за придобиване право на собственост на Ангел Арабаджиев” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 88/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35,ал.3 от ЗОС и съгласно чл.36 и чл.37 от Наредбата за реда за придобаване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема оценката в размер на 24450.00 /без ДДС/ на придобиваното право на собственост от Ангел Иванов Арабаджиев на 163/329 идеални части от съсобствен с общината поземлен имот с идентификатор 57491.503.61 по кадастралната карта на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІ, кв.59 по плана на гр.Поморие. целият на площ от 329кв.м.

 

По т.8. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 89/29.03.2012г.

На основание чл.8, ал.8 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.1 от Наредбата за реда за придобаване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015г.

 

По т.9. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 90/29.03.2012г.

На основание чл.8, ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобаване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие в изпълнение на Стратегията зао 2012г.-2015г. приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2012г.

По т.10. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно програма за управление на Община Поморие за мандат 2011-2015г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 91/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема Програма за управление на Община поморие за мандат 2011-2015г., включваща и обособена част – Програма за развитие /строителна програма/ със срок за изпълнение – поетапно в съответствие с бюджета та Общината за всяка година и със срок за отчитане – ежегодно в срок до 31-ви януари на съответната година, съгласно изискванията на закона.

 

По т.11. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отстъпване право на строеж в ПИ 57491.506.131 гр.Поморие на Юсеин Касап” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 92/29.03.2012г.

1.Общински съвет – Поморие не приема докладна записка, относно отстъпване право на строеж право на строеж за изграждане на пристройка в ПИ 57491.506.131 гр.Поморие на Юсеин Исмаил Касап.

2.Докладната записка да се изпрати до общинската администрация за проверка и становище.

 

По т.12. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване ценоразпис за паша на селскостопански животни в горските територии – общинска собственост” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 93/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.123, ал.1, т.2 от Закона за горите, Общински съвет – Поморие утвърждава така предложеният:

Ценоразпис за паша на селскостопански животни в горски територии – собственост на Община Поморие:

- едър рогат добитък – за 1бр. – 1,50лв.

- коне, катъри, магарета и мулета – за 1бр. – 0,80лв.

- овце – за 1бр. – 0,30лв.

- кози или ярета до 3бр. – за 1бр. – 2,00лв.

- кози или ярета до 5бр. – за 1бр. – 2,50лв.

- кози или ярета над 5бр. – за 1бр. – 6,00лв.

 

По т.13. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на Тарифа № 3 към Наредба № 11, за цените на услугите предлагани в Пристанище Поморие и рибарски хелинг” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 94/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема Тарифа № 3 към Наредба № 11 за цените на услугите предлагани в Пристанище Поморие, както следва:

I. За престой на плавателен съд на определено място на кей на пристанище Поморие със собственик с постоянна адресна регистрация на територията на Община Поморие

БРТ

1 месец

6 месеца

1 година

0 ÷ 5

11,00

60,00

90,00

5 ÷ 10

15,00

75,00

130,00

10 ÷ 20

22,00

110,00

190,00

Над 20

30,00

130,00

220,00

II. За престой на плавателен съд на определено място на кей на пристанище Поморие със собственик, който няма постоянна регистрация на територията на Община Поморие.

БРТ

1 ден

1 седмица

1 месец

0 ÷ 5

10,00

35,00

70,00

5 ÷ 10

14,00

48,00

95,00

10 ÷ 20

25,00

62,00

116,00

Над 20

35,00

90,00

150.50

III. За извадено или съхранявано /в ремонт и др./ плавателно средство на кея или в тила му (независимо от националността му) клиентите заплащат цени за услуга съхранение по 2.00лв./ кв.м. заета площ на месец за кейове и площи.

IV. За престой на кейови места за моторни и ветроходни плавателни съдове:

Дължина

1 ден

1 седмица

1 месец

сезонна

12 месеца

До 8м.

12,00

35.40

75.20

210.00

320.00

До 10м.

20,00

62.00

110.00

340.00

590.00

До 12м.

24,00

85.00

165.00

480.00

920.00

До 15м.

32,00

120.00

230.00

740.00

1650.00

Над 15м.

36,00

190.00

310.00

960.00

2100.00

Сезонната цена на престой важи за периода от 01.06. до 30.09

V. За джетове, пребиваващи на територията на Пристанище “Поморие”:

Престой

Такса престой

Един ден

15.00

Един месец

88.00

Два месеца

150.00

Три месеца

190.00

Горепосочените цени се отнасят и за трейлери на моторни катери и джетове, оставени на съхранение в района на Пристанище Поморие.

VI. За ползване на пристанищна площ като паркинг от автомобили, които се ползват от лица, заплащащи цена на престой на плавателни съдове или са в договорни отношения с пристанището е 2,00лв на денонощие. За тези, които не са в договорни отношения с община Поморие за ползване на пристанището заплащат цена за паркинг в района на пристанището по 6,00лв. на денонощие.

VII. Собственик на плавателен съд, получил разрешение от ИАМА да превозва пътници заплаща еднократно сезонна цена за периода 01.06. – 30.09 по 25.00лв. на одобрено място. Таксата се заплаща в началото на туристическия сезон от 01.06. до 30.09.

VIII. За ползване на вода се заплаща цената на ВиК, увеличена с 20%.

IX. За зареждане с вода на кораби от международно плаване се заплаща 8.00лв. на куб.м.

X. За ползване на ел.енергия се заплаща цената на “ЕВН България електроразпределение”АД, увеличена с 20%. Същата се отнася за всички плавателни съдове.

XI. За предоставяне на открита площ, находяща се в района на Пристанище Поморие за поставяне на кантар за изкупуване на рапани се заплаща цената от 35.00лв./кв.м. на месец.

 

XII. Плавателни средства застанали на борд на други такива заплащат такса престой в размер на 70% от основната такса.

XIII. За ползване на площ на рибарски хелинг /имот №3148 по плана на гр.Поморие/ за поставяне на рибарска лодка се заплаща цената от 10.00лв. на брой лодка на месец. При плащане до 30.04. се ползва 5% отстъпка.

 

XIV. Такса отпадъци.

Видове плавателни съдове

Админи

стративни разходи/лв./

Отпадъци от нефтопродукти (анекс I на МАРПОЛ 73/78) литри/лв

Твърди отпадъци (анекс V на МАРПОЛ 73/78) кг./лв.

 

 

До 15л.

15-50л.

50-100л.

Над 100л.

До 15кг.

15-50кг.

50-100кг.

Над 100кг.

1.МОТОРНИ ЯХТИ

3.00

25.00

50.00

85.00

100.00

25.00

50.00

85.00

100.00

2.ВЕТРОХОДНИ ЯХТИ

3.00

25.00

50.00

85.00

100.00

25.00

50.00

85.00

100.00

3.РИБОЛОВНИ КОРАБИ

3.00

25.00

50.00

85.00

100.00

25.00

50.00

85.00

100.00

4.ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ЗА РАЗХОДКА

3.00

25.00

50.00

85.00

100.00

25.00

50.00

85.00

100.00

5.КОРАБИ ОТ МЕЖДУНАРОДНО ПЛАВАНЕ

6.00

50.00

100.00

170.00

200.00

50.00

100.00

170.00

200.00

Забележка: Цените по обявената тарифа са в български лева и в тях не е включен ДДС

 

По т.14. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и физически лица чрез делба” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 95/29.03.2012г.

На основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС и съгласно чл.29, ал.1, т.4 от Наредбата за реда за придобаване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се ликвидира съсобствеността на следните недвижими имоти: УПИ ХІ-253, кв.149, на площ от 448кв.м. и УПИ ХХХVІ-253 на площ от 448кв.м. по плана на гр.Поморие чрез доброволна делба, като:

Иван Райчев Райков и Янка Борисова Райкова получават в дял и стават собственици на УПИ ХХХVІ-253, кв.149 на площ от 448кв.м. по плана на гр.Поморие Цената на недвижимия имот е в размер на 55 100,00лв. /без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС.

Община Поморие получи в дял и стане собственик на УПИ ХІ-253, кв.149 на площ от 448кв.м. по плана на гр.Поморие. Цената на недвижимия имот е в размер на 55 100,00/без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС.

 

По т.15. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изграждане на паметници” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 96/29.03.2012г.

На основание члц21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие за изграждане на три паметника, както следва:

1.Поставяна на паметник на Васил Левски в УПИ VІІІ, кв.5 по плана на гр.Поморие, в източната част на терен за озеленяване.

2.Изграждане на паметник на Христо Ботев в УПИ І, кв.108 по плана на гр.Поморие в терена за озеленяване.

3.Поставяне на статуя „Момчето с гроздето” в терена за озеленяване до малкия кей, в северната част, до междуосова точка 203.

 

По т.16. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на споразумение за сътрудничество между СУ „Кл.Охридски”, факултет по журналистика и Община Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 97/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде подписано Споразумение за сътрудничество между Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев и Софийски университет „Св.Климент Охридски”, представлявано от Ректора на СУ „Св.Климент Охридски” проф.дин. Иван Илчев, за създаване на Регионален център към Център за следдипломно професионално и продължаващо към Софийски университет „Св.Климент Охридски” в Община Поморие, като двете страни по Споразумението ще си сътрудничат при изпълнението на следните основни цели:

1.Професионално обучение на специалистите от региона, работещи в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация, връзките с обществеността, рекламата и книгоиздаването.

2.Планиране, разработване и изпълняване на международни, национални, институционални и регионални образователни и научни проекти в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация, връзките с обществеността, рекламата и книгоиздаването, както и при останалите условия, посочени в приложения проект на Споразумение.

Възлага на Кмета на Община Поморие да подпише споразумението.

По т.17. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на планове за дейността по вътрешен одит” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 98/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Общински съвет – Поморие съгласува стратегически план за дейността по вътрешен одит в Община Поморие за периода 2012г.-2014г. и годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Поморие за периода 01.01.2012г.-31.12.2012г.

 

По т.18. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Поморие за периода 2012-2014г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 99/29.03.2012г.

1.На основание чл21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, члц40, ал.1 от Закона за защита на животните, Общински съвет – Поморие приема програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Поморие за периода 2012-2014г., неразделна част от настоящото решение.

2.Възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме необходимите действия за изпълнение на програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Поморие за периода 2012-2014г. и изготвяна на анализ на необходимите средства по изпълнение на програмата за целия период на действие.

По т.19. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на Правилник за организацията и структурата на ОП „Озеленяване, горско и селско стопанство” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 100/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.52, ал.3 от ЗОС, Общински съвет – Поморие приема Правилник за организацията, дейността и структурата на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” - Поморие.

 

По т.20. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на парцеларен план за определяне на трасе на кабел 20 kV в ПИ 022201 и ПИ 022202 в м.”Гара лъка”, землище с.Каменар” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 101/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за изработване на парцеларен план за определяне на трасе на кабел 20kV за захранване на нов БКТП, обслужващ фотоволтаична електроцентрала в ПИ 022201 и ПИ 022202, засягащо ПИ 000271 – общинска собственост, в м.”Гара Лъка”, землището на с.Каменар, Община Поморие.

 

По т.21. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на парцеларен план за определяне на трасе на кабел 20kV в ПИ 022205 в м.”Гара Лъка”, землище с.Каменар” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 102/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за изработване на парцеларен план за определяне на трасе на кабел 20kV за захранване на нов БКТП, обслужващ фотоволтаична електроцентрала в ПИ 022205, засягащо ПИ 000274 – полски път /общинска собственост/, в м.”Гара Лъка”, землището на с.Каменар, Община Поморие.

 

По т.22. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на парцеларен план за определяне на трасе за ВиК и ел.захранване в ПИ 00833.4.490 Ахелой” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 103/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за изработване на парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура – водоснабдяване и електрозахранване на ПИ 00833.4.490, засягащо имоти общинска собственост с идентификатор 00833.4.490 и идентификатор 00833.17.300 по кадастралната карта на гр.Ахелой, Община Поморие.

 

По т.23. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на парцеларен план на трасе за ВиК и ел.захранване в ПИ 57491.15.52 в м.”Харманите” в землището на гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 104/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за изработване на парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура – водоснабдяване и електрозахранване на ПИ 57491.15.52, засягащо имот - общинска собственост с идентификатор 57491.15.122 по кадастралната карта на гр.Поморие.

 

По т.24. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на кадастрален план за ПИ1153, 11541 1155, 1156 и др.в м.”Разширението”, землище с.Каменар” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 105/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131 от ЗУТ в качеството си на пряко заинтересован собственик, Общински съвет – Поморие съгласува изменение на кадастрален план за имоти 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1158, 1160, 1161, 1162 и 1250, заличаването им в плана, нанасяне на новозаснети имоти 1255, 1256, 1257, 1258, 1259 и 1260 и записването като собственици на засегнатите имоти в кадастралния регистър, както следва: за ПИ 1259 – Георги Стоянов Стоянов; за ПИ 1260 – Ирина Маринова Тодорова; за ПИ 1255 – Стойко Костадинов Тодоров; за ПИ 1256 – Султана Стефанова Стоянов-Цветкова; за ПИ 1257 – Община Поморие и за ПИ 1258 – Юлия Андонова Бацанова, м-ст „Разширението”, с.Каменар, Община Поморие, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

По т.25. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно парцеларен план за външно ел.захранване в УПИ І-185, кв.275 м в.”Кротиря”, гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 106/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземлен имот УПИІ-185, кв.275 в м.”Кротиря” в землището на гр.Поморие и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2 от ЗУТ и чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.110, ал.1, т.4 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на сграда за сезонно ползване с апартаменти, студия, ателиета, магазини, бистро, ресторант и басейн в УПИ І-185, кв.275 в м.”Кротиря” в землището на гр.Поморие – кабели НН” с трасе и сервитут на кабелите, преминаващи през ПИ 57491.16.564 – полски път /общинска собственост/ и през ПИ57491.16.565 – път от републиканската пътна мрежа /държавна собственост/.

 

По т.26. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно парцеларен план за външно ел.захранване в ПИ 57491.18.561 в м.”Кошарите”, гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 107/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за изработване на парцеларен план за определяне на трасе на кабел за външно ел.захранване на комплекс от жилищни сгради „Виктория Гардънс” в ПИ 57491.18.561 в м.”Кошарите”, землището на гр.Поморие, засягащо ПИ 574911.18.676, ПИ 57491.18.681 и ПИ 57491.18.684 – общинска собственост в м.”Кошарите”, землище гр.Поморие

 

По т.27. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно парцеларен план   на кабел 20 kV 3х /1х400кв.мм/, ПС „Каблешково” - ЖР стълб № 8 на ВЛ 20 kV „Адата” в землище гр.Каблешково и гр.Ахелой” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 108/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за изработване на парцеларен план за определяне на трасе на Кабел 20 kV 3х /1х400кв.мм/, ПС „Каблешково” - ЖР стълб № 8 на ВЛ 20 kV „Адата” в землището на гр.Каблешково и гр.Ахелой, Община Поморие засягащо ПИ 35033.0.733 – полски път /общинска публична собственост/, ПИ 35033.0.795 – полски път /общинска публична собственост/, ПИ 35033.0.227 – пасище, мера /общинска публична собственост/, ПИ 35033.0.794 – полски път /общинска публична собственост/, ПИ 35033.11.342 – полски път /общинска публична собственост/, ПИ 35033.11.344 – полски път /общинска публична собственост/,ПИ 35033.11.369 – полски път /общинска публична собственост/, ПИ 35033.11.378 - полски път /общинска публична собственост/, ПИ 35033.11.372 – полски път /Общинска публична собственост/.

 

По т.28. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПР за УПИ VІІ, кв.52 и ПИ 817 по плана на с.Горица” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 109/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с § 6, ал.2 от ПР на ЗУТ в качеството си на пряк заинтересован собственик, Общински съвет – Поморие съгласува ПУП-ПР за УПИ VІІ-269 в кв.52 и ПИ 817 по плана на с.Горица, Община Поморие, като уличната регулационна линия се променя по имотните граници, вследствие на което отпада придаваемата общинска част към УПИ VІІ-269 откъм улицата, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

По т.29. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПР за УПИ VІ, кв.27 по плана на с.Горица” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 110/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.7 от ЗУТ в качеството си на пряк заинтересован собственик, Общински съвет – Поморие съгласува ПУП-ПР за УПИ VІ – общ. в кв.27 по плана на с.Горица, Община Поморие, като УПИ VІ-общ. се урегулира в нови парцели с номера VІ—общ. с площ 3361кв.м. и VІІ с площ 600кв.м.-, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

По т.30. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПЗ за ПИ 022201 в м.”Гара Лъка, землище с.Каменар” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 111/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на ПИ 022201 в м.”Гара Лъка” в землището на с.Каменар, Община Поморие, настъпили изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване и във връзка с чл.9, ал.2 ЗУТ и чл.12, ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.3 ЗУТ, чл.35, ал.1 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП-ПЗ за ПИ 022201 в м.”Гара Лъка” в землището на с.Каменар, Община Поморие, с който план имотът се отрежда „За предимно производствена зона” – за фотоволтаична електроцентрала, при устройствени показатели: К плътност – 80%, Кинт. – 2,0, максимална височина Н -10м. и минимално озеленяване – 20%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

По т.31. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно парцеларен план   на кабел 20 kV 3х /1х400кв.мм/, ПС „Каблешково” - ЖР стълб № 80 на ВЛ 20 kV „Чимово” в землище гр.Каблешково и гр.Ахелой” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 112/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за изработване на парцеларен план за определяне на трасе на Кабел 20 kV 3х /1х400кв.мм/, ПС „Каблешково” - ЖР стълб № 80 на ВЛ 20 kV „Чимово” в землището на гр.Каблешково и гр.Ахелой, Община Поморие засягащо ПИ 35033.0.778 – полски път /общинска публична собственост/, ПИ 35033.0.779 – полски път /общинска публична собственост/ и ПИ 35033.0.791 – полски път /общинска публична собственост/.

 

По т.32. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПЗ за ПИ 022202 в м.”Гара Лъка, землище с.Каменар” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 113/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на ПИ 022202 в м.”Гара Лъка” в землището на с.Каменар, Община Поморие, настъпили изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване и във връзка с чл.9, ал.2 ЗУТ и чл.12, ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.3 ЗУТ, чл.35, ал.1 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП-ПЗ за ПИ 022202 в м.”Гара Лъка” в землището на с.Каменар, Община Поморие, с който план имотът се отрежда „За предимно производствена зона” – за фотоволтаична електроцентрала, при устройствени показатели: К плътност – 80%, Кинт. – 2,0, максимална височина Н -10м. и минимално озеленяване – 20%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

По т.33. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев –   Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПЗ за ПИ 57491.30.604 в м.”Изравнителя”, землище гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 114/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземления имот, настъпили изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване и във връзка с чл.9, ал.2 ЗУТ и чл.12, ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.3 ЗУТ, чл.35, ал.1 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП-ПЗ с идентификатор 57491.30.604 в м.”Изравнителя” в землището на гр.Поморие, с който план имотът се отрежда „За жилищно строителство”, при устройствени показатели: К плътност – 30%, Кинт. – 0,8, максимална височина Н – 7м. и минимално озеленяване – 50% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

По т.34. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев –   Кмет на Община Поморие, относно парцеларен план   на кабел 20 kV в ПИ 140024 в м.”Алената пръст”, землище с.Страцин” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 115/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземления имот ПИ 140024 в м.”Алената пръст” в землището на с.Страцин и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка чл.9, ал. ЗУТ и чл.12, ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.4 ЗУТ, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV за захранване на нов БКТП в ПИ 140024 в м.”Алената пръст” в землището на с.Страцин, Община Поморие с трасе и сервитут на кабела, преминаващи през ПИ: 568 – полски път /общинска частна собственост/.

 

По т.35. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев –   Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПЗ за ПИ 022205 в м.”Гара Лъка, землище с.Каменар” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 116/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на ПИ 022205 в м.”Гара Лъка” в землището на с.Каменар, Община Поморие, настъпили изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване и във връзка с чл.9, ал.2 ЗУТ и чл.12, ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.3 ЗУТ, чл.35, ал.1 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП-ПЗ за ПИ 022205 в м.”Гара Лъка” в землището на с.Каменар, Община Поморие, с който план имотът се отрежда „За предимно производствена зона” – за фотоволтаична електроцентрала, при устройствени показатели: К плътност – 80%, Кинт. – 2,0, максимална височина Н -10м. и минимално озеленяване – 20%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

По т.36. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев –   Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за изработване на парцеларен план за определяне на трасе за обект: път І-9 Слънчев бряг-Бургас, участък: Обход гр.Поморие от км 217+000 до км 222+849.41” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 117/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за изработване на парцеларен план за определяне на трасе във връзка с последващо отчуждително производство за обект: път І-9 Слънчев бряг-Бургас, участък: Обход гр.Поморие от км 217+000 до км 222+849.41, преминаващ през територията на землище гр.Поморие, Община Поморие.

 

По т.37. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев –   Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на помещение № 1 находящо се в Микропазар „Хебозавода” за безвъзмездно ползване на главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за нуждите на Пробационно звено – Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 118/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3, ал.4 от ЗОС и чл.48, ал.3 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и искане с вх.рег.№ 24-00-45/19.01.2012г. от Областна служба „Изпълнение на наказанията” – гр.Бургас към Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието, Общински съвет – Поморие:

1.Отменя Решение № 1121/27.09.2011г. на Общински съвет – Поморие.

2.Предоставя за безвъзмездно ползване на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието”, Областна служба „Изпълнение на наказанията” – гр.Бургас, за нуждите на Пробационно звено – Поморие, обособена част от имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 4374/2007г., а именно: помещение № 1 намиращо се в сградата на Микропазар „Хлебозавода” и представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.504.104.3.1 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Поморие, п.к.8200, кв.”Свобода” бл.А, ет.1, обект 1, самостоятелния обект намиращ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 57491.504.104, с предназначение: за търговска дейност, с брой нива: 1, с площ по документ: 24,20кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 57491.504.104.3.2, под обекта: няма, над обекта: няма.

Ползването се предоставя за срок от 3 /три/ години от влизане на решението в сила.

3.Предоставеното помещение да се използва по предназначение – за дейността на Пробационно звено – Поморие. Предоставеното помещение не може да се преотдава под наем, да се преотстъпва за ползване, както да се ползва съвместно по договор с трети лица.

4.Всички разходи във връзка с управлението на имота: текущи ремонти, такси, консумативи и др. са за сметка та Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието, Областна служба „Изпълнение на наказанията” – Бургас.

 

По т.38. от дневния ред: „Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно приемане схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други дейности на открито в гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 119/29.03.2012г.

На основание чл.56 от ЗУТ и чл. 10 ал. 2, във връзка с чл. 11 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, ,приема схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други дейности на открито в гр.Поморие, както следва:

          І. Общински съвет – Поморие, на основание чл.56 от ЗУТ и чл.10, ал.2, във връзка с чл. 11 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, приема схеми за разполагане на преместваеми обекти /временни търговски зони/ за търговия и др. дейности на открито,   в гр. Поморие, както следва:

          1. Търговска зона , находяща се в УПИ V кв. 3 по плана на гр. Поморие и ул. „тупик” от о.т. 515б до о.т. 515в., в която да се извършва търговия на:

1.1. сладолед – 4 бр.

1.2. пуканки, памук – 2 бр.

1.3. ядки – 1 бр.

1.4. касети и дискове – 1 бр.

1.5. царевица – 2 бр.

1.6. сребърна бижутерия – 1 бр.

1.7 атракционно съоръжение-бънджи

2. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Скобелев”, от о.т. 530 /кръстовище с ул. „Княз Борис І”/ до о.т. 531 /кръстовище с ул. „Партиарх Евтимий”/.

          2.1. сребърна бижутерия – 4 бр.

          2.2. книги - 1 бр.

          2.3. ретро-фото – 1 бр.

          2.4. картички – 1 бр.

         3. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Княз Борис І”, от о.т. 530 /кръстовище с ул. „Генерал Скобелев”/ до паркинг, пред парково озеленяване в УПИ ІІІ кв. 70 по плана на гр. Поморие /като всички поставени съоръжения и маси за консумация не преминават границата на определената съответна схема и спазват определените предписания/

4. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на бул. „Яворов”, от о.т. 631 и о.т. 636 /кръстовище с ул. „Съединение”/ до бирария в лятна градина на „Морско казино” /в УПИ І кв. 201 по плана на гр. Поморие/.

5. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Княз Борис І”, от о.т. 512 /пресечена с ул. „Сливница”/ до о.т. 549 /пресечена с ул. „Екзарх Йосиф”/; търговска зона от о.т. 558 до о.т.552 – 2 места за продажба на царевица.

6. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Княз Борис І”, от о.т. 593 до о.т. 624 /кръстовище с „Велико Търново/ и до о.т. 643 /кръстовище с ул. „Самуил” и ул. „Хаджи Димитър”/.

7. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Професор Стоянов”, от о.т. 488 /кръстовище с ул. „Солна”/ до о.т. 903 /пред Военния Санаториум/.

8. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Княз Борис І”, от о.т. 71 /кръстовище с ул. „Лазар Маджаров”/ до о.т. 166 /кръстовище с ул. „Мусала”/ , от о.т.96

         9.Търговска зона ул.”Крайбрежна” – на едното платно, и на тротоарите пред къщите.

         10.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост находящи се в участък на ул.” Княз Борис І” от о.т.624/ пресечена с ул.”Велико Търново”/ до о.т.670 /пресечена с ул.”Иван Вазав”/

         ІІ.Разполагането на маси за консумация или други съоръжения в изброените търговски зони, както и извън тях се разрешава след подадена молба с необходимите документи и издадено разрешително , с уточнена квадратура , по цени за различните търговски зони съгласно Тарифата към Наредба №11 на Общински съвет – Поморие, като задължително се спазват изискванията за свободно преминаване на пешеходците.Копие от разрешителното задължително се поставя в търговското съоръжение. Разрешителното за търговия на открито се предоставя от търговеца на контролните органи при поискване.                          

ІІІ.Търговците извършващи търговска дейност пред обектите си в зоните по т.3,4,5и т.6 заплащат съответните наеми и такси по достигната средна тръжна цена за 2кв.м за съответния вид или дейност, достигната след втора дата.

ІV.В търговска зона по т.3 се предоставя 1место за инвалиди- за разполагане на детски колички.

          V.В търговската зона по т.4 да бъдат разположени художници, атракционни съоръжения и   приложни занаяти, които да заплащат наемите по средна тръжна цена.

         . За общинските терени, включени в схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия на открито по т. 1 и т. 2, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг, за отдаването им под наем, за срок от 15.06.2012 г. до 15.09.2012 г., при следните условия:

1. Всяко физическо или юридическо лице има право на един обект (терен, място)

          2. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СПОПТ”-Поморие и НАП.

          3. Определя първоначална тръжна цена за следните места:

               сладолед – 350лв.на месец

               пуканки-300лв.на месец

               памук –300лв. на месец

               ядки – 250лв. на месец

               касети и дискове-250лв.на месец

               царевица – 300лв.на месец

               сребърна бижутерия - 400 лв.на месец

               книги- 250лв. на месец

                           атракционно съоръжение-бънджи –1100лв.на месец

          4. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

- първа дата - до 17.00 часа, два работни дни преди датата на търга.

          - втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга, като първоначална тръжна цена за втора дата е достигната средна тръжна цена по видове дейности на първа дата.

          5.Депозит за участие в търга 10% от цената, определена в т.3. , който се внася в срока по т.4.

6.Спечелилите търга заплащат гаранционни вноски за консумиране на електроенергия, както следва:

-         за продажба на сладолед – 300.00 лв.

-         за продажба на пуканки,памук – 50.00 лв.

-         за продажба на ядки –     70.00 лв.

-         за продажба на дискове – 50.00 лв.

-         за продажба на картички – 50.00лв.

-         за продажба на царевица – 50.00лв.

-         за продажба на сребърна бижутерия - 50.00лв.

-         за продажба на книги -     50.00лв.

-         атракционно съоръжение бънджи –300лв.

Внесената гаранция се възстановява след изтичане на срока на договора, ако са погасени всички задължения към ОП “СПОПТ” и Община Поморие.    

7. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 25.00 лв.на месец

8.Схемите са неразделна част от настоящото решение.

 

Прие се следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 120/29.03.2012г.

Общински съвет – Поморие създава комисия в състав: Неделчо Стайков Стойков, Адам Георгиев Адамов, Живко Стойков Костадинов, Детелин Константинов Лилов и Димитринка Апостолова Тръпкова, която да разгледа схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други дейности в гр.Поморие.

 

По т.39. от дневния ред: „Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно обявяване на публично оповестен конкурс на обособени части от имот „Магазин-супермаркет” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 121/29.03.2012г.

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14 ал.3 от ЗОС и чл.17 ал.1,от Наредба № 1 на Общински съвет Поморие, Общински съвет -Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 3 години на следния самостоятелен търговски обект, находящ се в Магазин- супермаркет, находящ се в УПИ ІX кв.150 по плана на гр.Поморие , както следва:

       1. Обект   № 2, Магазин за промишлени стоки, със застроена площ от 160.00 кв.м.и полезна площ от 105.00 кв. м. при начална месечна наемна цена в размер на 399.00 лв. без вкл ДДС плюс сервизна площ – 55кв.м при начална месечна цена в размер на 104.50лв.без вкл.ДДС или общо начална месечна цена – 503.50лв.без вкл.ДДС.

          ІІ.Определя следните специфични условия:

          1.В обекта по т.І може да се осъществява посочената търговска дейност.

          2.Наемателят де задължава да поддържа прилежащата към обекта площ.

          ІІІ.Определя следните критерии за оценяване:

          - Предложената оферта относно експлоатацията на обекта К 1/ от 0 – до 10 точки;

          - Конкурсна цена К2 /максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,5 точки;

          - Насрещни предложения, благоприятни за Община Поморие К 3 /от 0 до 5 точки/;

          - Краен резултат за оценяване К = К1 + К2 + К3

          ІV.Определя депозит за участие в конкурса в размер на 10% от началната месечна наемна цена.

         

По т.40. от дневния ред: „Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти от летен база „Яворов” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 122/29.03.2012г.

І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 ал. 1 и 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен неприсъствен конкурс, за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ година на 6 броя търговски обекти – павилиони, разположени в Базар „Яворов”, находящ се в УПИ ІІІ кв. 5 по плана на гр. Поморие, съгласно приложената схема, както следва:

1.                     Павилион № 15, на площ от 5.00 кв.м. закрита площ, за продажба на сувенири, при начална годишна наемна цена в размер на 810.00 лв.с вкл. ДДС.

2.                     Павилион № 18, на площ от 5.00 кв.м. закрита площ, за продажба на сувенири; при начална годишна наемна цена в размер на 810.00 лв.с вкл. ДДС.

3.                     Павилион № 22 на площ от 5.00 кв.м. закрита площ, за продажба на сувенири; при начална годишна наемна цена в размер на 810.00 лв.с вкл. ДДС.

4.                     Павилион № 34, на площ от 5.00 кв.м. закрита площ, за продажба на сувенири; при начална годишна наемна цена в размер на 810.00 лв.с вкл. ДДС.

5.                     Павилион № 35, на площ от 5.00 кв.м. закрита площ, за продажба на сувенири; при начална годишна наемна цена в размер на 810.00 лв.с вкл. ДДС.

6.                     Павилион № 36, на площ от 5.00 кв.м. закрита площ, за продажба на сувенири; при начална годишна наемна цена в размер на 810.00 лв.с вкл. ДДС.

ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения неприсъствен конкурс:

1. Всички обекти да се използват да продажба на сувенири и промишлени стоки.

2. В публично оповестения неприсъствен конкурс могат да участват физически или юридически лица, като спечелил конкурса може да сключи договор за наем само за един обект (павилион).

          2. Участниците в конкурса следва да представят удостоверения за липса на задължения към Община Поморие, ОП “СПОПТ”-Поморие и НАП.

          3.Определя депозит за участие в конкурса в размер на 10% от цената, определена в т. 3.

4. Годишната наемна цена се дължи на три равни вноски, както следва:

4.1. Първа вноска – в срок до 15 юни на текущата година.

4.2. Втора вноска - в срок до 15 юли на текущата година.

4.3 Трета вноска - в срок до 15 август на текущата година.

5.Спечелилите публично оповестения неприсъствен конкурс ежегодно внасят гаранционни вноски за консумираната електроенергия в размер на 200.00 лв., която гаранция се възстановява в срок до 30.11.2012 г., ако са погасени всички задължения към ОП “СПОПТ” и Община Поморие за текущата година.      

6. Спечелилите конкурса заплащат годишна такса за поддържане чистотата на района в размер на 75.00 лв., платима в сроковете по т. 4.

ІІІ. Общински съвет – Поморие определя следните критерии за оценяване:

1.     Предложена оферта за развитие и поддържане на обекта.

2.     Конкурсна цена.

3.     Насрещни предложения, в полза на Община Поморие.

Най-голяма тежест при оценяване има предложената конкурсна цена.

 

По т.41. от дневния ред: „Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг на терени частна общинска собственост” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 123/29.03.2012г.

Общински съвет -Поморие не приема докладна записка, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – частна общинска собственост.

 

По т.42. от дневния ред: „Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно обявяване на публично оповестен конкурс на самостоятелни обекти от Микропазар „Хлебозавода” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 124/29.03.2012г.

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14 ал.1 от ЗОС и чл.17 ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 5 години на следните търговски обекти :  

              1.Обект   № 11 със застроена площ от 24,2 кв.м.и полезна площ от 21 кв. м. при начална месечна наемна цена в размер на 252 лв с ДДС .

                 2. Обект № 18 със застроена площ от 24,2 кв.м.и полезна площ от 21 кв. м. при начална месечна наемна цена в размер на 252 лв с ДДС

                ІІ. Определя следните специфични условия:

                 1.В обектите по т. І. Може да се осъществява търговска дейност

              2.Наемателите се задължават да поддържат прилежащите към обекта площи.    

ІІІ.Определя следните критерии за оценяване:

               - Предложена оферта относно експлоатацията на обекта К 1 / от 0 – до 10 точки;

                 -Конкурсна цена К2 / максимум 5 точки / , като за всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,5 точки;

               -Насрещни предложения , благоприятни за Община Поморие К 3 / от 0 до 5 точки /;

               - Краен резултат за оценяване К   = К1 + К2 + К3        

ІV.Определя депозит за участие в конкурса в размер на 10 % от началната месечна наемна цена.

 

По т.43. от дневния ред: „Докладна записка от Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2012г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 125/29.03.2012г.

На основание чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Поморие приема общинска програма за закрила на детето за 2012г.

 

По т.44. от дневния ред: „Молба от Митко Христов от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 126/29.03.2012г.

Общински съвет – Поморие не приема молбата от Митко Христов от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ, поради липса на документи доказващи неотложна медицинска помощ.

 

По т.45. от дневния ред: „Молба от Силвия Вълкова от с.Медово за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 127/29.03.2012г.

Общински съвет – Поморие не приема молбата от Силвия Вълкова от с.Медово за отпускане на финансова помощ, тъй като лицето е получило два пъти помощ от общинския съвет.

 

По т.46. от дневния ред: „Молба от Юлия Желязкова от с.Бата за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 128/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде изплатена парична помощ в размер на 300 /триста лева/ за лечение на Юлия Желязкова Николова, ЕГН - 6608100837, с.Бата, ул.”Иван Вазов” № 4.

 

По т.47. от дневния ред: „Молба от Радостина Димитрова от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 129/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде изплатена парична помощ в размер на 500 /петстотин лева/ за инвитро на Радостина Иванова Димитрова, ЕГН - 7303060732, гр.Поморие, ул.”Княз Борис І” № 205.

 

По т.48. от дневния ред: „Молба от Светлана Андреева от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 130/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде изплатена парична помощ в размер на 500 /петстотин лева/ за инвитро на Светлана Валентинова Андреева, ЕГН - 7902102352, гр.Поморие, ул.”Ахелой” № 25а.

 

По т.49. от дневния ред: „Молба от Хава Али от с.Дъбник за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 131/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде изплатена парична помощ в размер на   300 /триста лева/ на Хава Мехмед Али, ЕГН - 7508200691, с.Дъбник за лечение на детето Мехтаб Мехмед Али , ЕГН – 0943150496.

 

По т.50. от дневния ред: „Молба от Атанас Атанасов от гр.Каблешково за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 132/29.03.2012г.

Общински съвет – Поморие не приема молбата от Атанас Атанасов от гр.Каблешково за отпускане на финансова помощ, поради липса на документи доказващи неотложна медицинска помощ.

 

По т.51. от дневния ред: „Молба от Адем Хасан от с.Бата за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 133/29.03.2012г.

Общински съвет – Поморие не приема молбата от Адем Хасан от с.Бата за отпускане на финансова помощ.

 

По т.52. от дневния ред: „Молба от Стефко Димитров от гр.Каблешково за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 134/29.03.2012г.

Общински съвет – Поморие не приема молбата от Стефко Димитров от гр.Каблешково за отпускане на финансова помощ, поради липса на документи доказващи неотложна медицинска помощ.

 

По т.53. от дневния ред: „Молба от Смаил Рашид от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 135/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде изплатена парична помощ в размер на 300 /триста лева/ за лечение на Смаил Амед Рашид, ЕГН - 5905230902, гр.Поморие, ул.”Републиканска” № 6.

 

По т.54. от дневния ред: „Молба от Борислава Минева от гр.Каблешково за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 136/29.03.2012г.

Общински съвет – Поморие не приема молбата от Борислава Василева Минева от гр.Каблешково за отпускане на финансова помощ. Да се обърне към дирекция «Социално подпомагане».

 

По т.55. от дневния ред: „Молба от Дафинка Палапешкова от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 137/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде изплатена парична помощ в размер на 300 /триста лева/ за лечение на Дафинка Петкова Палапешкова, ЕГН - 60071005742, гр.Поморие, ул.”Княз Борис І” №5.

 

По т.56. от дневния ред: „Молба от Елена Христова от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 138/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде изплатена парична помощ в размер на 300 /триста лева/ за лечение на Елена Атанасова Христова, ЕГН - 5803020631, гр.Поморие, ул.”Смирна” № 6а.

 

По т.57. от дневния ред: „Молба от Даниела Йорданова от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 139/29.03.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде изплатена парична помощ в размер на 300 /триста лева/ за лечение на Даниела Димова Йорданова, ЕГН -7009075657, гр.Поморие, ул.”Мусала” № 18.

 

По т.58. от дневния ред: „Молба от Йордан Кабов от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 140/29.03.2012г.

Общински съвет – Поморие не приема молбата от Йордан Асенов Кабов от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ, тъй като лицето не отговаря на изискванията за неотложна медицинска помощ и медикаментите се поемат от НЗОК.

 

По т.59. от дневния ред: „Молба от Богомил Бинев за отпускане на стипендия” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 141/29.03.2012г.

Общински съвет – Поморие отлага разглеждането на молбата от Богомил Бинев до изготвяне на правилник за отпускане на помощи и стипендии.

 

 

                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com