Вие се намирате тук

Начало Обяви ОБЯВА МОРСКА ГАРА

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 939  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие

ОБЯВА МОРСКА ГАРА

О Б Я В А

 

 На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА , чл. 14 ал.2 от ЗОС във връзка с чл. 14 ал.7 от ЗОС и чл. 65 от Наредба № 1 на Общински съвет  и в изпълнение на Решение № 927 /11.03.2014 год. на Общински  съвет – Поморие и Заповед № РД-16-256/02.04.2014г. на Кмета на Община Поморие .

 

ОБЯВЯВА :

 

 Да се проведе публично оповестен  конкурс 

          I. Предмет : отдаване под наем за срок до 10 години на имот публична- общинска собственост представляващ сграда - с идентификатор 57491.503.471.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Поморие, п.к. 8200,ул.”П.К.Яворов” разположен в поземлен имот с идентификатор 57491.503.471, със застроена площ 280.40 кв. м. /двеста осемдесет  и 0.40 квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/ - 1 етаж със застроена площ  238.19/двеста тридесет и осем  и 0.19 квадратни метра/ и 2 етаж със застроена площ 42.21 кв.м /четиридесет и два и 0,21  квадратни метра/.

        ІІ. Критерии за оценяване:

Критерии за класиране на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.

                   Комплексната оценка ще се определя по формулата:

                   КО = К1+К2+К3+К4 и е с максимален брой 100 /сто точки/.

                    Показатели за определяне на комплексната оценка:

               1.Предложена цена за месечен наем

               2.Извършване на ремонтни дейности и инвестиции в обекта /конкретно стойностно изражение- в лева и видовете предложения/

               3. Социална ангажираност;

               4. Насрещни предложения.

                1. Предложен най-висок месечен наем, но не по-малко от 2804,00 лв. /две хиляди осемстотин и четири лева/ без ДДС. Максималния брой точки по този показате е 40 /четиридесет/ точки и се изчислява по формулата:

 

К1=   Цучастник  х 40

                          Ц максимум

           Където К1- Предложена цена за месечен наем;

                Цучастник- предложената месечна цена за наем на участника;

            Цмаксимум- максимално предложената месечна цена за участие от всички участници.

                2.Цялостно реализиране на ремонтните дейности, включително премахване на надстройката над втория етаж  в наетия имот, за срок до 1 /една/ година след сключване на договора за наем. За поемане на ангажимент за реализиране на цялата инвестиция на стойност 149 910,24лв. /сто  четиридесет и девет хилядидеветстотин и десет лева  и двадесет и четири стотинки/ с вкл.ДДС, в срок до една година след сключване на договора, кандидатът получава точки, както следва:

                за една година- 5 /пет/ точки;

                за шест месеца- 10 /десет/ точки

                за три месеца-30 /тридесет/ точки.Максималния брой точки по този показател е 30 /тридесет/.

К2=  Р участника, където

К2- Извършване на ремонтни дейности и инвестиции в обекта,

Р участника е предложението на конкретния участник.

                3.Социална ангажираност. За поемане на ангажимент за  ремонтна дейност на ПРУ и предоставяне за ползване на рибарите на Община Поморие  кандидатът получава точки  максимален брой точки 15/петнадесет/, които се изчисляват по формулата:

К3=  СА участник  х 15

                         СА максимум

                Където К3- Социална ангажираност,в конкретно стойностно изражение в лева.

                СА участник- предложението на конкретния участник,

                СА максимум- максималната стойност на ремонтната дейност от всички участници.

                         4.Насрещни предложения, благоприятни за Община Поморие /конкретно стойностно изражение- в лева и видовете предложения/ - максимално до 15 /петнадесет точки/.

К4=  НПучастник  х 15

                         НПмаксимум

                Където К4-Насрещни предложения,

                НП участник- насрещното предложение на конкретния участник,

                НП максимум- максималната стойност на насрещните предложения от всички участници.

               

          ІІІ.За спечелил конкурса се обявява този кандидат, който спечели най-много точки. При равен брой точки за спечелил се обявява този кандидат, който е предложил най-висок наем по т.1. Ако има двама или повече кандидати, които са посочили еднакъв най-висок наем и са с равен брой точки, то помежду им се извършва наддаване за месечния наем при условията на явен търг, като наддаването започва от предложения от тях наем с наддавателна стъпка от 50 /петдесет/ лева.

           ІV.Сградата се отдава в съществуващият вид, като всички ремонтни дейности ще бъдат извършени от и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ по одобрен от Общината проект.Всички извършени ремонтни и благоустройствени дейности, след приемането им без възражения от Общината, остават в собственост на Община Поморие.

В офертата да бъде посочена прогнозната стойност на видовете строително-ремонтни работи и бъдещи подобрения в обекта.

          V.След извършване на ремонтните дейности и благоустрояването ще се извърши оценяване от Община Поморие.Стойността на ремонтните дейности в размер на 149 910,24лв. /сто  четиридесет и девет хилядидеветстотин и десет лева  и двадесет и четири стотинки/ с вкл.ДДС ще бъде приспадана като част 50% от стойността на месечния наем.Стойността на насрещните предложения и социалната ангажираност няма да бъде приспадана от стойността на месечния наем.

       VІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения конкурс :

1. В публично оповестения конкурс могат да участват юридически и физически лица- търговци , регистрирани по ТЗ.

                2. Участниците в конкурса следва да представят удостоверения за липса на  задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.

                3 .Депозит за участие  в конкурса   представляващ  10 % от годишната наемна цена.

       VІІ.  Дата и срок за закупуване и подаване на документите за участие в конкурса, както следва:

- първа дата - до 16.00 часа,  един ден  преди датата на  конкурса.

   Конкурсната  документация се закупува от ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І»  № 96а,  след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

     VІІІ. Дата, час и място на провеждане на конкурса :

  1. 1.На 24.04.2014г. от 14.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на конкурса.

        При условие, че в определения срок е постъпило предложение само от един кандидат или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия и на основание чл. 85 ал.4 от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие, срокът за подаване на предложения за участие в конкурса се удължава с 10 дни, т.е. до 04.05.2014 г., с оглед на което определям:

 втора дата за провеждане на конкурса  08.05.2014 г.  в в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5    14.00 часа. 

       ІX. Оглед на сградите „Морска гара” и „ПРУ”, всеки ден от 07.04.2014г. до 17.04.2014г. вкл. от 10.00 до 15.00 часа.

СПРАВКИ    за обектите    - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

Последно променена в Четвъртък, 11 Септември 2014 10:33

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com