Вие се намирате тук

Начало Обяви Обява - Зеленчуков пазар

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 261  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие

Обява - Зеленчуков пазар

О Б Я В А

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 70/28.01.2016г. на Общински съвет Поморие и Заповед № РД-16-276/29.03.2016г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

І. За отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на следните обекти разположени във Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в кв. 228 УПИ І- 5018 по плана на гр. Поморие съгласно приложената схема, както следва:
Сграда „А”:
1.Магазин на площ от 28,09 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 337,08 лв.с вкл. ДДС, без продажба на селскостопанска продукция.
2.Магазин на площ от 28,36 кв.м. закрита площ,при начална месечна наемна цена в размер на 340,32 лв.с вкл. ДДС, без продажба на селскостопанска продукция.

Сграда „Б”
1.Магазин на площ от 17,57 кв.м. закрита площ,при начална месечна наемна цена в размер на 210,84 лв.с вкл. ДДС, без продажба на селскостопанска продукция.
2.Санитарен възел на площ от 12,62 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 151,44 лв.с вкл. ДДС.

ІІ. Специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:
1.Всички обекти да се използват за продажба на съответните стоки.
2. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект
3. Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”- Поморие и НАП.

ІІІ. За отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на следните обекти съгласно приложената схема, както следва:
1. Търговска маса № 21 с площ 2.42 кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08 лв. без вкл.ДДС.
2.Участниците в търга за търговските маси следва да представят:
- Регистрационна карта на земеделски производител издадена от Министерството на земеделието и храните;
- Анкетна карта за регистрация на земеделски производител издадена от Областна дирекция «Земеделие»-Бургас;
- Анкетен формуляр за местонахождението на имота издадено от Общинска служба «Земеделие» - Поморие
3. Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”- Поморие и НАП.
4. Квадратурата, която се ползва извън търговските маси за продажба на селскостопанска продукция се заплаща допълнително по Тарифата за такси към Наредба № 11 на Общински съвет - Поморие.

ІV. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.

V. Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

VІ. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

VІІ. Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

VІІІ. Дата, час и място на провеждане на търга :
1. На 19.04.2016г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5, за първа дата на провеждане на търга.
2. На 26.04.2016г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5, за втора дата на провеждане на търга.


СПРАВКИ - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

Последно променена в Събота, 09 Април 2016 02:24

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com