Вие се намирате тук

Начало Обяви Обява Кафе "Градина"

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие

Обява Кафе "Градина"

О Б Я В А

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 227/18.05.2016г. на Общински съвет Поморие и Заповед № РД-16-462/20.05.2016г. на Кмета на Община Поморие е


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


І.За отдаване под наем, за срок от 10/десет/ години на обект и общински терен находящи се в кв. 70 УПИ ІІІ по плана на гр. Поморие, както следва:
1. Сграда с идентификатор 57491.502.255.1 по кадастралната карти и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК със застроена площ 25кв.м., заедно със следните обекти:
- Бар-плот от метална конструкция с площ 30 кв.м;
- Помещения с площ 12кв.м.;
- Общински терен от 80кв.м за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ;
-Метални навеси с площ 100 кв.м.
Към сграда с идентификатор 57491.502.255.1 по КККР на гр.Поморие е и прилежащ терен от 549 кв.м за разполагане на маси за консумация по позиция № 86, в Търговска зона обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Княз Борис І” до о.т. 503 /кръстовище с „Булаир/, съгласно Решение №552/25.04.2013г. на Общински съвет-Поморие. За разполагането на маси за консумация ще се заплаща такса по Тарифа№1 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.
2. Начална месечна наемна цена – 1 350 лв. без ДДС или 1 620 лв. с ДДС.
Началната месечна наемна вноска включва: месечна наемна цена на наем имущество - /сграда идентификатор 57491.502.255.1, бар-плот от метална конструкция, помещения и навеси/ в размер на 870 лв. без ДДС или 1 044 лв. С ДДС и месечна наемна цена-наем земя в размер на 480 лв. без ДДС или 576 лв. с ДДС.
ІІ.Специфични условия:
1.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица -търговци, регистрирани по Търговския закон.
2.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”- Поморие и НАП.
3. Участникът следва да представи декларация-съгласие за приемане на условията и проекта на договора.
ІІІ. Стъпка на наддаване 10 % от началната месечна наемна цена без ДДс.
ІV. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.
V.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.


VІ. Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
VІІ. . Дата и срок за закупуване и подаване на документите за участие в търга:
- първа дата - до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга /т.е 09.06.2016 г./
- втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга /т.е 16.06.2016 г./
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а
VІІІ. Дата, час и място на провеждане на търга :
1. На 10.06.2016г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.
2. На 17.06.2016г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.СПРАВКИ - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

Последно променена в Четвъртък, 26 Май 2016 12:59

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com