Вие се намирате тук

Начало За нас Администратор

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 198  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие
Администратор

Администратор

Уеб сайт:: http://www.dveplus.com
Сряда, 08 Април 2015 16:41

test

Webpage Streaming My Camera

This is my example

Петък, 27 Март 2015 18:20

Обява - Търг

О Б Я В А

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1,7 от ЗОС, във връзка с чл.65 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №1292/13.02.2015 год. , Решение № 1293/13.02.2015год. и Решение 1066/26.06.2014год. на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-254/25.03.2015г на Кмета на Община Поморие .
ОБЯВЯВА :

Да се проведе публично оповестен явен търг
І. За отдаване под наем на терени – частна общинска собственост за търговска дейност за срок от 8/ осем/ години, както следва:

Местонахождение

 

Нач.тръжна цена

1

гр.Поморие кв.”112А” п.1

терен

5.00лв /кв.м. на месец

2

гр.Поморие ТЗ “Пиргос” кв.116 п.2

терен

5.00лв./кв.м. на  месец

 

ІІ.Определя следните специфични условия:
1.На терените по т.І може да се осъществява търговска дейност.
2.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект/терен/.
3.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на задължения към Община Поморие, ОП „СУОИ”-Поморие и НАП.
ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена и стъпка на наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена.
ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.
V.Кандидатите да заплащат минимално наета площ от 25кв.м.
VІ. За отдаване под наем, за срок от 8 /осем/ години на следните обекти разположени във Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в кв. 228 УПИ І- 5018 по плана на гр. Поморие съгласно приложената схема, както следва:
Сграда „А”:
1. Павилион за вестници и списания на площ от 11,76 кв.м. закрита площ, при начална тръжна наемна цена на месец в размер на 141,12 лв.с вкл. ДДС и стъпка на наддаване 10 процента от първоначалната тръжна наемна цена
Сграда „Б”
2. Магазин за месо на площ от 28,03 кв.м. закрита площ, при начална тръжна наемна цена на месец в размер на 336,36 лв.с вкл. ДДС и стъпка на наддаване 10 процента от първоначалната тръжна наемна цена .
3. Санитарен възел на площ от 12,62 кв.м. закрита площ, при начална тръжна наемна ценана месец в размер на 151,44 лв.с вкл. ДДС и стъпка на наддаване 10 процента от първоначалната тръжна наемна цена.
VІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:
1. Всички обекти да се използват за продажба на съответните стоки.
2. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект
3. Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.
VІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена и стъпка на наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена.
ІX. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.
X.За отдаване под наем на терен – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем обект, за срок от 3 /три/години, както следва:
1.Терен с площ 12кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 3, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 3 /три/ години при начална тръжна наемна цена 60,00лв. на месец без вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна цена без ДДС.
XІ.Специфични условия:
1. В публично оповестения търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ , като всяко лице има право на един обект (терен, място)
2. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.
XІІ. Депозит за участие в търга в размер представляващ 10 % от годишната наемна цена и стъпка на наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена.
XIII.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.
XIV.Тръжната документация по т.І, т.VІ и т.X се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
XV. Дата и срок за закупуване и подаване на документите за участие в търга:
- първа дата - до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга / т.е 14.04.2015 г./
-втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга /т.е 21.04.2015 г./
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а
XVI. Дата, час и място на провеждане на търга :
1. На 15.04.2015г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.
2. На 22.04.2015г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ за обектите - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

Сряда, 07 Януари 2015 21:08

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР

О Б Я В А

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1,2 от ЗОС, във връзка с чл.65 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 1066/26.06.2014 и Решение № 1256/23.12.2014г. на Общински съвет Поморие и Заповед № РД-16-2/05.01.2015г на Кмета на Община Поморие .
ОБЯВЯВА :
І. Да се проведе публично оповестен явен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обекти , както следва:
1. Магазин за промишлени стоки на площ от 10.96 кв.м. закрита площ,при начална месечна наемна цена в размер на 109,60 лв. без вкл. ДДС или 131,52лв. с вкл.ДДС.
2. Магазин за парфюмерия и козметика на площ от 11.01 кв.м. закрита площ, за лица членове на Съюза на слепите, Съюза на глухите или Съюза на инвалидите при начална месечна наемна цена в размер на 55,05 лв. без вкл. ДДС или 66,06 с вкл.ДДС , определена съгласно чл. 2 ал. 2 от Тарифата за базисни начални наемни цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно значение.
3. Часовникарско ателие на площ от 11.40 кв.м. закрита площ, за лица членове на Съюза на слепите, Съюза на глухите или Съюза на инвалидите, при начална месечна наемна цена в размер на 57,00 лв.без вкл.ДДС или 68,40лв.с вкл. ДДС определена съгласно чл. 2 ал. 2 от Тарифата за базисни начални наемни цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно значение.
4. Павилион за вестници и списания на площ от 3.20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 32,00лв. без вкл.ДДС или 38,40 лв.с вкл. ДДС.
5. Санитарен възел с помещение на площ от 13,58 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 135,80 лв. без вкл.ДДС или 162,96 с вкл. ДДС.
ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:
1. Всички обекти да се използват за продажба на съответните стоки.
2. В публично оповестения явен търг за магазините могат да участват юридически лица и еднолични търговци регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект (магазин).
3. Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП, както и решение на ТЕЛК или НЕЛК, за обектите по т. І. 2 и по т. І.3.
III. Депозит за участие в търга 10% от началната годишна наемна цена.
IV. Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена.
V . Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.
VІ. Дата и срок за закупуване и подаване на документите за участие в търга, както следва:
- първа дата - до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга .
-втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга.
Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
VІІ. Дата, час и място на провеждане на търга :
1. На 21.01.2015г. от 15.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.
2. На 28.01.2015г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.СПРАВКИ за обектите - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

Сряда, 07 Януари 2015 21:08

Обява - "Хлебозавода"

О Б Я В А

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1,7 от ЗОС, във връзка с чл.65 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 1221/27.11.2014 на Общински съвет Поморие и Заповед № РД-16-2/05.01.2015г на Кмета на Община Поморие .
ОБЯВЯВА :

І. Да се проведе публично оповестен явен търг за отдаване под наем за срок от 8 /осем/ години на следните имоти– публична общинска собственост
1.Имот-публична общинска собственост, представляващ помещение- № 2 за риба и рибни продукти на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС 4371/18.09.2007г с идентификатор 57491.504.104.3.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
2.Имот-публична общинска собственост, представляващ помещение- № 3 за офис на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС4371/18.09.2007г.с идентификатор 57491.504.104.3.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
3. Имот-публична общинска собственост, представляващ помещение- № 4 за продажба на цветя на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС4371/18.09.2007г.с идентификатор 57491.504.104.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
4. Имот-публична общинска собственост, представляващ помещение- № 5 за дрогерия на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС 4371/18.09.2007г. с идентификатор 57491.504.104.3.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
5.Имот - публична общинска собственост, представляващ помещение- №6 за магазин за автоаксесоари на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС 4371/18.09.2007г. с идентификатор 57491.504.104.3.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
6. Имот - публична общинска собственост, представляващ помещение- № 8 за продажба на сладкарски изделия на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС 4371/18.09.2007г.с идентификатор 57491.504.104.3.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
7. Имот - публична общинска собственост, представляващ помещение- № 9 за продажба на плодове и зеленчуци на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС 4371/18.09.2007г.с идентификатор 57491.504.104.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
8. Имот - публична общинска собственост, представляващ помещение- № 12 за фризьорски салон на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС 4371/18.09.2007г. с идентификатор 57491.504.104.2.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
9. Имот - публична общинска собственост, представляващ помещение- № 14 за офис на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС 4371/18.09.2007г. с идентификатор 57491.504.104.2.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
10. Имот - публична общинска собственост, представляващ помещение- № 17 за офис на площ 24,2 кв.м. в сграда, актувана с АОС4371/18.09.2007г. с идентификатор 57491.504.104.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
11. Имот - публична общинска собственост, представляващ помещение- № 18 за офис на площ 24,2 кв.м. в сграда, актувана с АОС4371/18.09.2007г. с идентификатор 57491.504.104.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
ІІ Определя следните специфични условия :
1.В обектите по т. І. Може да се осъществява търговска дейност съобразно определеното предназначение посочено за всеки един обект
2.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект .
3.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.
ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.
ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.
V. Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена.
VІ . Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.
VІІ. Дата и срок за закупуване и подаване на документите за участие в търга, както следва:
- първа дата - до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга .
-втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга.
Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
VІІІ. Дата, час и място на провеждане на търга :
1. На 21.01.2015г. от 14.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.
2. На 28.01.2015г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.


СПРАВКИ за обектите - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

Вторник, 21 Май 2013 00:00

Покана

ПОКАНА

 

 

 

ОП „СУОИ”-Поморие набира оферти за сключване на договор с предмет: възлагане на дейността по принудително преместване на ППС с техническо средство тип „Паяк” на територията на гр. Поморие в съответствие с разпоредбите на Наредба за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие. Срок на договора 2 (две) години – летен туристически сезон, считано от 24.06 до 31.08. включително на съответната година. Цена: нормативно определените такси в Тарифа № 1 към Наредбата № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие. Срок за подаване на оферти до 28.05.2013 г. в деловодството на ОП „СУОИ”, за информация: тел. 05965 2 22 31; 2 42 98.За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com