Вие се намирате тук

Начало За нас Менюта

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие
Менюта

Менюта (5)

test

08 Април 2015
Написана от Публикувана в Менюта
Webpage Streaming My Camera

This is my example

Продължава...

Информация за "Синя Зона" - Поморие

07 Август 2012
Написана от Публикувана в Менюта

За справки и талони: 0596 / 2 42 98

Паяк: 0882 400 460

Скоби: 0882 400 461

 

Синя зона е активна всеки ден от 08.00ч. до 18.00ч.

Наименование на услугата

Забележка

Цени 2012

ПАРКИНГИ, извън синя зона

Паркинг

На започнат час: до 4 часа

вкл. ДДС

1,00лв./час

Над 4 часа, но не повече от 24 часа

вкл. ДДС

5,00 лв.

Месечен абонамент за всяка кола /до две паркоместа/

вкл. ДДС

55,00 лв.

Автобуси:

Престой на час

вкл. ДДС

2,00 лв.

Нощувка – 24 часа

вкл. ДДС

10,00 лв.

Престой – една седмица

вкл. ДДС

60,00 лв.

Месечен абонамент

вкл. ДДС

120,00 лв.

Абонамент на месец, извън Синя зона

- пред банки и офиси за всяка кола, /до 2 паркоместа/

вкл. ДДС

100,00 лв.

Цени за кратковременно паркиране в Синя зона

- такса за кратковременно паркиране по чл. 44 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред на територията на Община Поморие

вкл. ДДС

1,00 лв./час

- месечна такса за привилигировано паркиране „платено абонаментно паркиране” по чл. 48 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред на територията на Община Поморие

вкл. ДДС

100,00 лв.

- годишна такса за преференциално паркиране по постоянене адрес чл. 52 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Поморие за първи автомобил (3,60 лв. с вкл. ДДС на месец), а за всеки следващ автомобил - 7,20лв. с вкл.ДДС

вкл. ДДС

43,20 лв.

Карта за паркинг автомати „Синя зона“

вкл. ДДС

40,00 лв./ 100 часа

Преместване на МПС по чл. 171, т,5, б,А от ЗДвП

вкл. ДДС

36,00 лв.

За започване на процедура преместване на МПС по чл. 171, т,5, б „Б” от ЗДвП

вкл. ДДС

15,00 лв.

Такса за отговорно пазене на автомобил, преместен на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП на паркинг собственост на Община Поморие

вкл. ДДС

над 2 часа2,00 лв. на час

Блокиране на неправилно паркирано ППС чрез техническо средство / скоба /

вкл. ДДС

15,00 лв.

За започване на процедура по блокиране на неправилно паркирано ППС чрез техническо средство / скоба /

вкл. ДДС

10,00 лв.Чл. 48. Абонамент за платено паркиране в синя зона.

/1/ Юридически лица, еднолични търговци, собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти и граждани могат да ползват абонамент за платено паркиране в синя зона до 2 /две/ паркоместа за срок от един месец до една година.

/2/ Режимът „платено абонаментно паркиране” е валиден само в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 18.00 часа.

/3/ Желаещите да ползват режима „платено абонаментно паркиране” в обхвата на „Синя зона” подават заявление по образец, както и надлежни документи удостоверяващи вписването на юридическите лица в търговския регистър и липса на задължения към Община Поморие, нотариален акт за собственост или договор за наем.

/4/ След заплащане на цената, определена от Общински съвет Поморие, паркоместата се обозначават с подвижни и неподвижни указателни табели, които задължително съдържат: Община Поморие, „Синя зона”, абонамент, брой на местата, наименование на обекта им, фирмата, която е абонат на паркоместата и регистрационния номер на автомобила и държавен контролен номер на ППС. Чл. 52. Режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес

/1/ На улици, площади и паркинги – общинска собственост, с въведен режим на платено паркиране „Синя зона”, кмета на Община Поморие със заповед може да въведе режим на платено  преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците им.

/2/ Собственици на ППС, респ. лица, ползващи ППС на друго правно основание, живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен режим за платено паркиране „Синя зона“, имат право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес, в квартала по прилежащите улици, а за живеещите на пешеходни зони – по пресечните улици.

/3/ Паркирането по ал. 1 става само със стикер, който предоставя правото за ползване на режима на платено преференциално паркиране по постоянен адрес.

/4/ Заявления за издаване на стикер се подават по образец до Кмета на Община Поморие. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационен талон на автомобила за удостоверяване на постоянния адрес и собствеността на автомобила.

/5/ Стикерите задължително съдържат: герб на Община Поморие, наименовение „Стикер Синя зона”, пореден номер, държавен контролен номер на ППС и указания за паркиране в Синя зона.

/6/ Стикерът се поставя на видно място на долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила, по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол.

/7/ Стикерът се издава за 1 /един/ автомобил на жилище и не се издава на лица притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянния им адрес или са променяли предназначението на такива помещения.

/8/ Лицата желаещи да се възползват от този режим, заплащат еднократно цена на услугата за една година в размер, определена от Общинския съвет – Поморие.

/9/ При недостиг на паркоместа, право на преференциално паркиране по постоянен адрес със стикер имат първите заели паркоместата, а останалите паркират на други места в Синя зона.

/10/ Притежаването на стикер не отменя съответната санкция при паркиране на ППС в нарушение на Закона за движението по пътищата или тази наредба.  

/11/ Стикерът важи само за ППС, за който е издаден.

/12/ При продажба, кражба или бракуване на ППС, се издава нов стикер със срока на валидност на стария. За издаването на нов стикер се представят всички необходими документи по ал. 4, като се заплаща такса в размер на 50 % от определената.

/13/ При настъпване на застрахователно събитие /счупване на предно стъкло и кражба на пропуск/, старият стикер се анулира, като се издава нов при условията на ал.12, като се заплаща такса в размер на 50 % от определената.Продължава...

Галерия

15 Март 2012
Написана от Публикувана в Менюта

За нас

07 Март 2012
Написана от Публикувана в Менюта

Общинското предприятие “Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища “ /ОП”СПОПТ”/-гр.Поморие е създадено с Решение № 155/16.05.1997 година, с предмет на дейност, структура и правилник за организация и управление.

В решението предметът на дейност е определен по следния начин:
- Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища;
- Организация на дейността на юридически и физически лица, които осъществяват дейност на общинските пазари и тържища;
- Събиране на определените от Общинския съвет такси за ползване на място,  

  -Събиране на наеми от движимо и недвижимо имущество и други средства,

свързани с организацията на дейностите по стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища .

Недвижимите имоти, предоставени на ОП "Общински пазари" се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Наемите от обектите общинска собственост се събират по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

За ползване на обекти за търговска дейност на открито се събират такси по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите и предоставени права на територията на Община Поморие и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Поморие.

Приходите от стопанската дейност на предприятието се събират от длъжностни лица, определени със заповед на Директора на Предприятието и се внасят ежедневно по сметката на общината.

Всички приходи реализирани от ОП "СПОПТ" се внасят в приход на бюджета на Община Поморие.

 ОП “СПОПТ” организира и провежда дейността си въз основа на приходно-разходна сметка, обособена на самостоятелен баланс и сметка.

ОП “СПОПТ”-гр Поморие  събира следните приходи:

  • Приходи от наем имущество и наем земя
  • Приходи от рекламна дейност
  • Приходи от такси за ползване на пазари, тържища,тротоари ,панаири и др.за поставяне  на  преместваеми обекти за търговия на открито
  • Приходи от лихви
  • Приходи от такса почистване
Продължава...

Структура

24 Февруари 2012
Написана от Публикувана в Менюта

СТРУКТУРА

Микропазар “Хлебозавода”


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Намира на ул.”Княз БорисІ” №96а.

В него има разположени 17 самостоятелни търговски обекти.

Микропазар “Каблешково”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Централната улица “Иван Вазов” в гр.Каблешково

ОПИСАНИЕ:

Микропазар “Каблешково” е пазар за промишлени стоки, това е небезизвестният
“ Четвъртък- пазар”. На територията на пазара са разположени 300 търговски места.
През лятото пазарът се посещава от множество чуждестранни туристи, пристигащи с автобуси от различни туроператорски фирми от Слънчев бряг, Бургас, Поморие и др. туристически центрове.Общинското предприятие разполага и с офис разположен до самият пазар.

Летен базар “Яворов”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Крайбрежния булевард “Яворов”

ОПИСАНИЕ:

Летен базар “Яворов” разполага с 44бр.преместваеми павилиони за продажба на сувенири.

С Решения на Общински съвет- Поморие на ОП “СПОПТ” са предоставени общински терени и помещения за стопанисване и управление на територията на Община Поморие.
ОП “СПОПТ” заедно с Община Поморие организират и провеждат тридневният панаир по повод празника на града 6- май , който е и храмовият празник на Поморийският манастир.На традиционният панаир се събират не само местни жители, но и хора от цялата страна.

       

Продължава...

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com